Start.Client.Doorverwijzer.Contact.Over BVT - Care.
Klachten reglement
Klachten procedure buro voor tarot .Kwaliteit van werken

Ondanks het feit dat buro voor tarot kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over onze dienstverlening. buro voor tarot streeft ernaar om klachten zo spoedig als mogelijk op te lossen.

Doel van een klachtenprocedure

Ten eerste om recht te doen aan de individuele klager.
Ten tweede omdat we daardoor beter zicht krijgen op zaken die niet goed afgehandeld zijn. We kunnen tekortkomingen herstellen en bovendien kunnen we maatregelen nemen om te voorkómen dat deze weer vóórkomen (preventie).

Wat is een klacht?

Een klacht is het kenbaar maken van ongenoegen door de klager als cliënt (als gebruiker van de dienst-verlening) van buro voor tarot.
Wanneer een klager schriftelijk een klacht indient (eventueel middels een ingevuld klachtenformulier) zetten we de klachtenprocedure in gang.
Iemand die mondeling klaagt, krijgt een klachtenformulier toegestuurd of uitgereikt, waarin de klacht wordt weergegeven volgens de mondelinge informatie. De klacht zal pas dan worden behandeld wanneer dit formulier op correctheid is gecontroleerd en is geretourneerd.
De klacht moet voldoen aan een aantal formele vereisten: naam en adres van de klager, een omschrijving van het gedrag waarover geklaagd wordt, datum en ondertekening.

Inhoud van de klacht
Het onderwerp waar de klacht betrekking op heeft, kan divers zijn. Het kan gaan over de bejegening van een cliënt door een medewerker van buro voor tarot, telefonische bereikbaarheid, de aard van de werkzaamheden, de kwaliteit van de begeleiding, enz.

Klachtafhandeling
De klacht zal zo snel mogelijk onderzocht worden door de manager. Daarbij wordt de klager uitgenodigd om een toelichting te geven op zijn klacht. De cliënt wordt op de hoogte gesteld worden van de termijn waarbinnen hij antwoord kan verwachten (uiterlijk 2 vier weken).

volgende
Over BVT - Care.
Privacy.
klachtenreglement.